Pemikiran Pendidikan Islam Pada Zaman Bani Umayyah

Pemikiran Pendidikan Islam Pada Zaman Bani Umayyah

Pemikiran Pendidikan Islam Pada Zaman Bani Umayyah

Pemikiran Pendidikan Islam Pada Zaman Bani Umayyah
Pemikiran Pendidikan Islam Pada Zaman Bani Umayyah

Hal yang baru pada zaman ini adalah kestabilan politik yang dinikmati oleh negeri – negeri islam. Akibatnya orang – orang islam dapat mengarahkan perhatian nya kepada kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan peradaban – peradaban yang dijumpainya di negeri – negeri yang ditaklukan. Dalam waktu yang sama mereka memberi perhatian besar pada ilmu bahasa, sastra, dan agama untuk memeliharanya dari fikiran – fikiran luar. Dalam hal memilih antara fikiran – fikiran luar dari negeri yang ditaklukan dan fikiran islam tulen, orang islam lebih mengutamakan fikiran dan ilmu yang asli dan budaya yang asli. Oleh sebab itu orang – orang umayyah terkenal fanatik kepada arab dan islam, sekalipun mereka orang politik dan pemerintahan, bukan ahli – ahli ilmu dan agama. Tetapi fanatik arab dan islam disini merupakan tingkah laku politik bukan tingkah laku agama.

Jadi zaman umayyah, dari segi pemikiran pendidikan, adalah kelanjutan pemikiran pendidikan pada zaman rasulullah saw dan zaman khulafaur rasyidin. Pemikiran pendidikan yang berasal dari luar sangat terbatas.

Baca Juga: Rukun Iman

Pemikiran – pemikiran pendidikan pada zaman umayyah ini nampak dalam bentuk nasihat para khalifah kepada para pendidik anak – anaknya, yang termuat dan hampir memenuhi buku – buku sastra, yang menunjukkan bagaimana teguhnya mereka berpegang pada tradisi arab dan islam.

Pemikiran pendidikan islam pada zaman umayyah ini juga tersebar pada tulisan – tulisan para ahli nahwu, sastra, hadits dan tafsir. Pada zaman ini para ulama mulai mencatat ilmu –ilmu bahasa, sastra dan agama untuk menjaganya supaya tidak diselundupi fikiran – fikiran lain dan perubahan – perubahan yang merusak, yang tanda – tandanya sudah banyak terlihat pada waktu itu.

Diantara para penulis dan ulama dizaman ini, yang kita dapati pada tulisan dalam pemikiran pendidikan adalah abdul hamid yahya al – khatiib yang mulanya adalah guru yang kemudian menaiki jenjang yang lenih tinggi sampai menjadi menteri, sehingga ia terbunuh di tangan golongan abasiyah.

Jadi al – quran dan sunnah adalah kerangka idiologi yang mengatur pemikiran pendidikan yang tampak pada nasehat para kholifah kepada para pendidik anak – anaknya dan pada tulisan para penulis tanpa diselundupi oleh pemikiran asing. Walaupun ada percobaan untuk menerjemahkan pemikiran ini, yang sebenarnya sudah mulai pada pertengahan zaman ini.