PENGERTIAN KALIMAT

PENGERTIAN KALIMAT

Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh,baik dengan cara lisan maupun tulisan.kalimat juga merupakan satuan bahasa terkecil,dalam wujud lisan atau tulisan. Dalam wujud lisan kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut,disela jeda,dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan atau asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lain. Dalam wujud tulisan,kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik (.), tanda tanya (?), ataupun tanda seru (!); an didalamnya dapat disertakan tanda baca seperti koma (,), titik dua (:), pisah (-),dan spasi . tanda titik,tanda tanya dan tanda seru pada wujud tulisan sepadan dengan intonasi akhir pada wujud lisan sedangnkan spasi mengikuti mereka melambangkan kesenyapan . jika dilihat dari hal predikat,kalimat – kalimat dalam bahasa indonesia ada dua macam, yaitu :

  1. Kalimat – kalimat yang berpredikat kata kerja
  2. Kalimat – kalimat yang berpredikat bukan kata kerja.
  1. UNSUR – UNSUR KALIMAT

  2. Predikat

Adalah bagian kalimat yang memberi tahu melakukan (tindakan) apa atau dalam keadaan bagaimana subjek (pelaku).

Contoh : putranya tampan rupawan .

  1. SUBJEK

Adalah bag hian kalimat yang menunjukan pelaku,sososk(benda),sesuatu hal, atau masalah yang menjadi pangkal/pokok pembicaraan.

Contoh : yang berjilbab putih temasaya.


  1. OBJEK

Adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat yang berawalan meng- dan kata benda itu dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif.

            Contoh : Anisa menimbang minyak.

  1. PELENGKAP DAN KOMPLEMEN

Adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat.

            Contoh : Banyak orsospol berlandaskan pancasila.

  1. KETERANGAN

Adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal tentang bagian kalimat yang lainnya.

Contoh : Anak yang baik itu rela berkorban demi orang tuanya.

Sumber :

https://fgth.uk/